Betonowe drewno, drewno betonowe, betonowe drewno ogrodowe, beton imitacja drewna
kontakt mailowy
kontakt telefoniczny
kontakt telefoniczny bezpośredni

Ogólne warunki sprzedaży

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej OWS) określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów i usług oferowanych przez firmę F.O.B.S. Mateusz Kaczmarek, 61-327 Poznań ul. Sypniewo 1/2a (zwaną dalej Sprzedającym).

2. Postanowienia OWS stanowią integralną część każdej umowy handlowej zawieranej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej przez Sprzedającego z Kupującym reprezentowanym przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w jego imieniu.

3. OWS wiążą Kupującego z chwilą złożenia zamówienia lub z chwilą zawarcia umowy handlowej lub innej umowy dotyczącej sprzedaży wyrobów i usług. Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych ze Sprzedającym przyjęcie OWS przy jednym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień i umów sprzedaży.

4. Osobami upoważnionymi do składania zamówień w imieniu Kupującego są osoby przedstawione w umowie handlowej jako osoby umocowane do reprezentowania Kupującego lub pełnomocnicy legitymujący się stosownym pełnomocnictwem.

5. Ustne oświadczenia przedstawicieli Sprzedającego są wiążące tylko w przypadku ich potwierdzenia na piśmie.

6. Wszystkie produkty, zwane dalej również towarem oferowane w sklepie są nowe, posiadają wymagane prawem atesty, są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz są objęte gwarancją.

7. Wygląd produktów może nieznacznie różnić się od prezentowanych na zdjęciach. Możliwe nieścisłości w opisach, podawanych parametrach, oraz zdjęciach w żaden sposób nie ograniczają prawa użytkownika do reklamowania produktów.

8. Kupujący zobowiązany jest użytkować produkt, zgodnie z jego przeznaczeniem, zaleceniami Sprzedawcy i warunkami określonymi w Regulaminie oraz regularnie poddawać produkt zabiegom konserwacyjnym i pielęgnacyjnym na warunkach określonych przez Sprzedającego.

10. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie są ofertą lecz zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Do zawarcia Umowy dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Kupującego oraz potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego na zasadach opisanych w punkcie § 2. Zamówienia

 

§ 2. Zamówienia

1. Sprzedaż produktów zakupionych przez Kupującego będą realizowane na podstawie pisemnych szczegółowych zamówień i uzgodnień pomiędzy Sprzedającym a Kupującym ze wskazaniem w nich asortymentu, ilości, jednostki miary, terminu realizacji, miejsca (nazwa, dokładny adres z kodem pocztowym Kupującego lub Odbiorcy wskazanego przez Kupującego, numeru telefonu do osoby odbierającej towar) i sposobu dostawy, ceny i sposobu zapłaty.

2. Infolinia jest do dyspozycji Kupującego w każdy dzień roboczy w godzinach od 8.00 do 16.00. Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę za pomocą poczty elektronicznej lub formularzy na stronie internetowej www.pebid.eu. Adresy poczty elektronicznej znajdują się w odpowiednich zakładkach na stronie www.pebid.eu. Zamówienia złożone po godzinie 13.00 danego dnia traktuje się za zamówienia złożone Sprzedającemu pierwszego dnia roboczego następującego po dniu złożenia takiego zamówienia.

3. Kupujący zobowiązany jest do podawania prawdziwych danych osobowych i teleadresowych w trakcie składania zamówienia, w szczególności do podania numeru telefonu, umożliwiającego weryfikację rzetelności złożonego zamówienia.

4. Kupujący zanim poda swoje dane osobowe zobowiązany jest zapoznać się z klauzulą informacyjną RODO zawartą w Polityce prywatności

5. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma wiadomość e- mail lub telefon z prośbą o weryfikację dokonanego zamówienia. Zamówienia niepotwierdzone nie zostaną przyjęte do realizacji.

6. Do potwierdzenia przyjęcia zamówienia załączony jest również Regulamin obowiązujący w chwili złożenia zamówienia.

7. Zamówienie złożone przez Kupującego traktowane jest jako oferta zawarcia umowy sprzedaży.

8. Sprzedający nie odpowiada za błędy popełnione przez Kupującego w zamówieniach lub zmianach zamówień. W przypadku powstania jakichkolwiek kosztów z tytułu takiego błędu, Sprzedający ma prawo obciążyć Kupującego tymi kosztami.

9. Wszelkie zmiany w zamówieniach lub ich anulowanie (korekta zamówienia) muszą być dokonane w formie elektronicznej.

10. W przypadku stwierdzenia nieuregulowanych terminowo płatności Sprzedający może wstrzymać przyjęcie złożonego przez Kupującego zamówienia do realizacji, aż do czasu zapłaty należności przez Kupującego.

 

§ 3. Warunki płatności

1. Ceny oferowanych Towarów wyrażone są w złotych polskich, są cenami brutto i zawierają podatek VAT.

2. Zapłata za otrzymane towary powinna nastąpić bez potrąceń według uzgodnionych warunków płatności zawartych na fakturze sprzedaży. Termin ten w każdym przypadku jest określany w dniach i liczony w sposób określony na fakturze.

3. Do czasu zapłaty pełnej ceny sprzedaży towar pozostaje własnością Sprzedającego. Kupujący staje się właścicielem towaru w momencie całkowitej zapłaty za zakupiony towar. Jeżeli Kupujący nie dokona zapłaty w uzgodnionym terminie, wówczas Sprzedający ma prawo żądać od Kupującego zwrotu tych towarów, za które nie dokonano zapłaty całości ceny sprzedaży. W przypadku zapłaty części należności z faktury, Sprzedający może według własnego uznania zaliczyć, jakie towary czy usługi wymienione na fakturze zostały zapłacone. Sprzedający może również żądać od Kupującego odszkodowania, jeżeli zakupione towary zostały zużyte lub uszkodzone, w szczególności, gdy wartość towarów odebranych przez Sprzedającego od Kupującego w wyniku braku zapłaty jest niższa od wartości tych towarów przyjętej na fakturze sprzedaży w dniu ich wydania Kupującemu.

4. Koszt przesyłki towaru pokrywa Kupujący w oparciu o cennik transportu i uzależniony jest od wielkości i ciężaru zamówionego towaru.

5. Datą wykonania świadczenia przez Kupującego jest data wpływu należności na rachunek bankowy Sprzedającego lub data wpłaty gotówkowej.

6. W przypadku nieterminowej zapłaty, Sprzedający jest uprawniony, bez dodatkowych wezwań, do żądania obok należności głównej odsetek za każdy dzień zwłoki, jak również zwrotu kosztów sądowych, egzekucyjnych oraz zastępstwa sądowego. Ponadto Sprzedający jest uprawniony do dochodzenia zwrotu kosztów związanych windykacją nieuregulowanej w terminie należności. Kupujący zapłaci Sprzedającemu odsetki za opóźnienie w zapłacie należności:

a) opóźnienie do 7 dni – w wysokości odsetek w transakcjach handlowych określonych w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 935 i 1086),

b) opóźnienie powyżej 7 dni – w maksymalnej wysokości odsetek w rozumieniu art. 481 § 2¹ Kodeksu Cywilnego liczonych za każdy dzień opóźnienia lub w wysokości odsetek w transakcjach handlowych, w zależności, które będą wyższe.

7. Jeżeli Kupujący popadł w opóźnienie z płatnościami, Sprzedający ma prawo zaliczenia wpłaty dokonanej przez Kupującego w pierwszej kolejności na poczet odsetek z tytułu opóźnienia w zapłacie, a następnie na związane z tym długiem zaległe należności uboczne oraz na zalegające świadczenia główne.

8. W przypadku przekroczenia przez Kupującego terminu płatności nawet jednej faktury za dostarczone towary, nieuregulowania odsetek lub przekroczenie udzielonego limitu kredytu kupieckiego, Sprzedający ma prawo postawić w stan natychmiastowej wymagalności płatności wszystkich faktur, których terminy płatności jeszcze nie minęły, jak również wstrzymać realizację kolejnych zamówień do czasu uregulowania przez Kupującego wszystkich wymagalnych należności.

9. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Kupującego od zapłaty za zakupione towary lub ich część.  

10. Uzyskanie przez Kupującego jakichkolwiek opustów/bonusów/rabatów jest możliwe jedynie w przypadku terminowego regulowania należności. Przyznane opusty/bonusy/rabaty są udzielane pod warunkiem zapłaty w terminie całości należności wynikającej z danej faktury sprzedaży. Niezapłacenie całej wynikającej z faktury należności w terminie powoduje utratę opustu/bonusu/rabatu i obowiązek zwrotu jego równowartości na podstawie wystawionej przez Sprzedającego faktury korygującej.

 

§ 4. Warunki dostaw

1. Usługa dostarczenia produktu na terenie Polski, jest realizowana za pośrednictwem firm kurierskich (Poczta Polska/DHL) 

2. Termin realizacji w wypadku dostawy realizowanej na zasadach przedpłaty liczony jest od daty wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedającego.

3. Przewoźnik ma prawo odmówić dojazdu do miejsca rozładunku w przypadku zaistnienia zagrożenia uszkodzenia pojazdu, uszkodzenia przewożonych towarów lub zagrożenia wyrządzenia szkody. W takim przypadku przewoźnik może zażądać od Kupującego (Odbiorcy) pisemnego oświadczenia o wzięciu pełnej odpowiedzialności prawnej i materialnej za ewentualne szkody przewoźnika lub za uszkodzenie przewożonych towarów i wszelkie inne szkody.

4. Kupujący ma prawo wskazać dodatkowe alternatywne miejsce rozładunku towarów. Koszt rozładunku w dodatkowym miejscu rozładunku ponosi Kupujący. W przypadku, gdy dostarczenie towarów do dodatkowego miejsca rozładunku spowoduje wydłużenie drogi transportu lub istotną jej zmianę wówczas dodatkowe koszty transportu obciążają Kupującego.

5. Jeżeli niemożność spełnienia świadczenia przez Sprzedającego nastąpiła wskutek siły wyższej oraz innych nieprzewidzianych wydarzeń, jak m.in. zakłócenia w ruchu, przerwy w dostawie energii, Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania lub nieterminowego wykonania umowy. Do zdarzeń określających mianem siły wyższej zalicza się m.in. niezawinione przez Sprzedającego zakłócenia w funkcjonowaniu zakładu, ograniczenia spowodowane zarządzeniem władz, klęską żywiołową itp.

6. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego z chwilą wydania towaru Kupującemu, odbiorcy towaru wskazanemu przez Kupującego lub przewoźnikowi wskazanemu przez Kupującego.

7. Otrzymanie zamówionych towarów Kupujący a także osoby przez niego upoważnione lub wskazane potwierdzają poprzez złożenie czytelnego podpisu na wszystkich egzemplarzach listu przewozowego lub/i dokumentach WZ.

8. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towarów przed ich rozładowaniem lub wydaniem jego przewoźnikowi.

9. Kupujący odbierając towar od kuriera, jest bezwzględnie zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń oraz czy jej zawartość, ilość i jakość jest zgodna z zamówieniem. W przypadku stwierdzenia jednej z powyższych okoliczności należy, w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

10. Towar odebrany bez zastrzeżeń uważa się za wolny od wad widocznych.

11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru, wynikające z błędnego lub niedokładnego podania przez Kupującego właściwego adresu dostawy.

 

§5. Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych bez podawania przyczyny.

2. Termin 14 dni naliczany jest od dnia odebrania przesyłki (zamówienia) przez Kupującego.

3. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego drogą pocztową, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesyłki

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać w formie pisemnej na adres F.O.B.S. Mateusz Kaczmarek, 61-327 Poznań, ul. Sypniewo 1/2a

5. Do zachowania terminu wystarczy, że Kupujący wyśle Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.

6. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, potwierdzi Kupującemu otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu przez Kupującego od umowy.

7. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

8. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, z wyłączeniem kosztów dostarczenia produktów

9. Konsument ma obowiązek zwrócić produkty przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

10. Zwrotów należy dokonywać na adres Sprzedającego tj. F.O.B.S. Mateusz Kaczmarek, 61-327 Poznań, ul. Sypniewo 1/2a

11. Odstąpienie od umowy przez konsumenta uważa się za spełnione również w przypadku odmowy przyjęcia przesyłki.

12. Konsument, który zgłasza oświadczenie o odstąpieniu od umowy, w trybie natychmiastowym jest zobowiązany do zwrotu towaru. Jeżeli towar nie zostanie zwrócony do sprzedawcy w przeciągu 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, odstąpienie od umowy staje się nieważne.

13. Ze względu na gabaryty i wagę towarów oferowanych przez Sprzedającego, w przypadku odstąpienia od umowy odesłanie towaru może wiązać się z wyższymi kosztami niż zwykła przesyłka pocztą.

14. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku płatności pobraniowej, zwrot wykonywany jest na wskazany przez konsumenta rachunek bankowy.

15. Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

16. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

17. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

18. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb lub produkt wykonany na specjalne zamówienie klienta;

d) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu zerwanie plomby, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) w której świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami

 

§ 6.  Zasady reklamacji

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub

prawną (rękojmia), są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym

(w tym art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).

2. Sprzedawca jest zwolniony z tytułu rękojmi jeśli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w formie:

- pisemnej na adres: 61-327 Poznań, ul. Sypniewo 1/2a, F.O.B.S. Mateusz Kaczmarek

- telefonicznie na numer: 536495830

- w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@pebid.eu

4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:

- informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady

- żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży

- danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

5. Sprzedający zobowiązany jest do rozpatrzenia zgłoszonych reklamacji w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

6. Sprzedający po zakończeniu procesu reklamacji poinformuje Kupującego w formie pisemnej lub w formie elektronicznej (e-mail) o uznaniu bądź nieuznaniu reklamacji. W przypadku uznania reklamacji Sprzedający może według swojego uznania albo wymienić towar na nowy, wolny od wad lub uzgodnić stosowne obniżenie ceny towaru (faktura korygująca). Załatwienie reklamacji w wyżej opisany sposób wyklucza możliwość wysuwania wobec Sprzedawcy innych roszczeń.

7. Kupujący, będący Konsumentem w rozumieniu art. 221 kc może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

8. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

Wady nieistotne: 

- pory - niewielkie wgłębienia, powstające podczas produkcji

- różnice w odcieniach - producent nie ma na to wpływu a jest to uzależnione od temperatury oraz koloru danej partii piasku, cementu i kruszywa.

- wypływki - drobne ubytki w płycie wynikające z procesu produkcji

9. Do czasu ostatecznego rozpatrzenia reklamacji, Kupujący zobowiązany jest do zabezpieczenia towarów reklamowanych wraz z pełną dokumentacją zakupu oraz etykietą zawierającą informację o numerze serii i datą produkcji do czasu ich oględzin przez przedstawiciela Sprzedającego oraz ich przechowywania w sposób należyty, uniemożliwiający ich ewentualne uszkodzenie lub powstawanie braków.

10. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane w czasie rozładunku przez Kupującego i wadliwego składowania towarów przez Kupującego oraz spowodowane niewłaściwym użytkowaniem towarów przez Kupującego, jak również za błędy wykonawcze i projektowe osób trzecich. W szczególności reklamacja nie przysługuje Kupującemu w sytuacjach, gdy:

a) Kupujący lub osoba trzecia użyli towarów niezgodnie z ich parametrami technicznymi lub jakościowymi,

b) Kupujący lub osoba trzecia na własną odpowiedzialność dokonali zmian w towarze, powodując zmianę jego właściwości.   

11. Sprzedający nie ponosi również odpowiedzialności za straty wynikające z nieprawidłowego transportu lub uszkodzenia towarów, które nastąpiły w ramach „odbiorów własnych” realizowanych lub zlecanych przez Kupującego.

12. W przypadku, gdy reklamacja okaże się bezzasadna koszty postępowania reklamacyjnego obciążają w całości Kupującego.

13. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku terminowego uregulowania należności za dostarczone towary bądź za ich część.

14. Akceptując niniejszą procedurę reklamacyjną Kupujący rezygnuje z korzystania z prawa potrącenia swoich roszczeń z należnościami wobec Sprzedającego.

 

§ 7. Gwarancja

1. Podmiotem udzielającym gwarancji jest F.O.B.S. Mateusz Kaczmarek z siedzibą przy ul. Sypniewo 1/2a, 61-327 Poznań, NIP: 782 259 30 76

2. Sprzedawca zobowiązany jest do usunięcia wad produktów ujawnionych w terminie gwarancyjnym, powstałych z powodów leżących po stronie Sprzedawcy

3 Sprzedawca udziela gwarancji w wymiarze:

- 24 miesięcy na produkt Rabata betonowa, Kompostownik betonowy, Palisada betonowa

- 60 miesięcy na produkt Deska betonowa oraz Pieniek betonowy

- 120 miesięcy na produkt Donica miejska betonowa

4. Początek biegu gwarancji następuje od dnia zakupu produktu przez Kupującego, udokumentowanego fakturą lub paragonem.

5. Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za szkody powstałe w produkcie odebranym przez Kupującego własnym transportem.

6. Towar odebrany bez zastrzeżeń uważa się za wolny od wad widocznych.

7. Gwarancja udzielona Kupującemu nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego przysługujących mu na mocy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa właściwych dla umowy sprzedaży.

8. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, niezależnie od uprawnień wynikających z Gwarancji,

9. Sprzedawca zwolniony jest z odpowiedzialności z tytułu gwarancji, jeśli Kupujący w chwili zakupu wiedział o wadzie produktu.

10. Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

§ 8. Postępowanie gwarancyjne

1. Warunkiem korzystania z uprawnień gwarancyjnych jest okazanie przez Kupującego dowodu zakupu produktu w postaci (faktura/rachunek/paragon).

2. W przypadku stwierdzenia wad zakupionych wyrobów Kupujący jest zobowiązany do wstrzymania się z ich montażem, niezwłocznego poinformowania Sprzedawcy, zabezpieczenia towaru przed zniszczeniem i złożenia reklamacji w formie pisemnej. 

3. W przypadku stwierdzenia wady produktu Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia ich wykrycia złożyć pisemną reklamację Sprzedawcy w formie elektronicznej, za pomocą wiadomości e-mail lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy wskazany w §1 ust. 1 Regulaminu.

4. W przypadku, jeżeli Kupujący zamontował wyroby z wcześniej stwierdzonymi wadami Sprzedawca nie ponosi kosztów związanych z rozbiórką i ponownym montażem wyrobów wolnych od wad.

5. Kupujący zobowiązany jest zapewnić dostęp do reklamowanego produktu w miejscu jego zamontowania lub składowania w celu umożliwienia dokonania jego oględzin, ekspertyz, potwierdzenia występowania wady oraz ustalenia sposobu jej usunięcia.

6. Sprzedawca może zwrócić się do Kupującego o sfotografowanie produktu i przesłanie zdjęć reklamowanego towaru na adres e-mail Sprzedawcy tj. kontakt@pebid.eu

7. Sprzedawca lub jego przedstawiciel nie później niż w terminie 14 dni od prawidłowo złożonej reklamacji, umożliwiającej zbadanie przyczyn wad lub powstania uszkodzeń poinformuje zainteresowanego o rozpatrzeniu reklamacji.

8. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres mailowy przypisany do Kupującego, z którego nastąpiło zgłoszenie reklamacji lub przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru na adres wskazany przez Kupującego.

9. Sposób i zakres usunięcia wad uznanej reklamacji może polegać w szczególności na:

- naprawie produktu

- dostarczeniu wolnego od wad produktu

- dostarczeniu w miejsce wadliwych elementów produktu, elementów wolnych od wad

- zwrocie zapłaconej ceny wadliwego produktu

- innej metodzie usunięcia wad w sposób uzgodniony z Kupującym.

10. Jeśli wymiana lub naprawa produktu jest niemożliwa lub wiąże się ze znacznymi kosztami, a wada produktu jest nieistotna, Sprzedawca może odpowiednio obniżyć cenę produktu.

11. W przypadku braku możliwości wymiany produktu z uwagi na zakończenie jego produkcji Sprzedawca uprawniony będzie do dostarczenia produktu zamiennego tego samego rodzaju o zbliżonych parametrach technicznych.

12. W przypadku uznania reklamacji, usunięcie powstałych wad nastąpi w czasie odpowiednim na ustalenie przyczyn oraz zamówienie i dostarczenie niezbędnych elementów służących do naprawy reklamowanego produktu, jednak nie później niż w terminie

- 30 dni od daty uznania reklamacji, jeśli usunięcie wad nie będzie polegało na wymianie produktu

- 60 dni od daty uznania reklamacji, jeśli Sprzedawca zdecyduje o wymianie produktu na produkt wolny od wad.

13. W przypadku wystąpienia czynników niezależnych od Sprzedawcy uniemożliwiających wykonanie obowiązków gwarancyjnych w terminie zgodnym z postanowieniami niniejszego działu, termin usunięcia wad może ulec wydłużeniu. W tej sytuacji termin zostanie uzgodniony indywidualnie.

14. W każdym przypadku Sprzedawca może zwolnić się od obowiązków wynikających z Gwarancji poprzez zapłatę Kupującemu kwoty w wysokości równej cenie uiszczonej przez Kupującego za produkt dotknięty wadą. W takim przypadku produkt objęty wadą podlega zwrotowi na rzecz Sprzedawcy.

 

§ 9. Wyłączenie gwarancji

1. Gwarancją nie są objęte wady i uszkodzenia produktu powstałe w wyniku:

- zaniedbań oraz uszkodzeń powstałych wskutek niewłaściwego użytkowania, braku prawidłowej konserwacji, wadliwego montażu, samodzielnej naprawy oraz niestosowania się do zaleceń Sprzedającego

- zaniedbań związanych z konserwacją urządzenia (czyszczenie, impregnowanie),

- niewłaściwie wykonanego transportu produktu

- niewłaściwego składowania lub przechowywania produktu

- niewłaściwego i niezgodnego z zasadami sztuki budowlanej montażu zakupionego produktu

- stosowania do montażu produktów niewłaściwych maszyn lub urządzeń

- użycia nieodpowiednich materiałów do zamontowania produktów

- niewłaściwego użytkowania produktów, niezgodnego z ich przeznaczeniem i właściwościami

- klęsk żywiołowych i innych nieprzewidywalnych wypadków losowych, uszkodzeń wywołanych zamieszkami, działaniami terrorystycznymi oraz wojennymi

- zużycia elementów produktu lub produktu w wyniku normalnej ich eksploatacji

- innych okoliczności, za które Sprzedawca nie odpowiada

 

§ 10. Postanowienia końcowe

1. Kupujący oświadcza, że zapoznał się z warunkami gwarancji, właściwą dla produktu instrukcją montażu i użytkowania oraz potwierdza ich przyjęcie wraz z zawarciem umowy sprzedaży

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonania zmian OWS, o czym poinformuje Kupującego na 2 tygodnie przed ich wprowadzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym OWS mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

 

 

 

* Pamiętaj, że prezentowany kolor może różnić się od rzeczywistego w zależności od ustawień sprzętu, na którym jest wyświetlany

 

OWS

PEBID

Sypniewo 1/2a

61-327 Poznań

+ 48 536 495 830

kontakt@pebid.eu

Porady i inspiracje

Deski Betonowe

PEBID

BETONOWE DREWNO

instagram fanpage
facebook fanpage

Krążki Betonowe

Donice Miejskie

Palisady Betonowe

Kompostowniki Betonowe

Galeria

Transport

Gwarancja

Kontakt

Polityka prywatności

KONTAKT

Obserwuj nas na:

PRODUKTY

NA SKRÓTY

Schody betonowe

Katalog

Warzywniki Betonowe