Betonowe drewno, drewno betonowe, betonowe drewno ogrodowe, beton imitacja drewna
kontakt mailowy
kontakt telefoniczny
kontakt telefoniczny bezpośredni

Zasady reklamacji

§ 6.  Zasady reklamacji (fragment OWS)

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub

prawną (rękojmia), są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym

(w tym art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).

2. Sprzedawca jest zwolniony z tytułu rękojmi jeśli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w formie:

- pisemnej na adres: 61-327 Poznań, ul. Sypniewo 1/2a, F.O.B.S. Mateusz Kaczmarek

- telefonicznie na numer: 536495830

- w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@pebid.eu

4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:

- informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady

- żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży

- danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

5. Sprzedający zobowiązany jest do rozpatrzenia zgłoszonych reklamacji w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

6. Sprzedający po zakończeniu procesu reklamacji poinformuje Kupującego w formie pisemnej lub w formie elektronicznej (e-mail) o uznaniu bądź nieuznaniu reklamacji. W przypadku uznania reklamacji Sprzedający może według swojego uznania albo wymienić towar na nowy, wolny od wad lub uzgodnić stosowne obniżenie ceny towaru (faktura korygująca). Załatwienie reklamacji w wyżej opisany sposób wyklucza możliwość wysuwania wobec Sprzedawcy innych roszczeń.

7. Kupujący, będący Konsumentem w rozumieniu art. 221 kc może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

8. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

Wady nieistotne: 

- pory - niewielkie wgłębienia, powstające podczas produkcji

- różnice w odcieniach - producent nie ma na to wpływu a jest to uzależnione od temperatury oraz koloru danej partii piasku, cementu i kruszywa.

- wypływki - drobne ubytki w płycie wynikające z procesu produkcji 

9. Do czasu ostatecznego rozpatrzenia reklamacji, Kupujący zobowiązany jest do zabezpieczenia towarów reklamowanych wraz z pełną dokumentacją zakupu oraz etykietą zawierającą informację o numerze serii i datą produkcji do czasu ich oględzin przez przedstawiciela Sprzedającego oraz ich przechowywania w sposób należyty, uniemożliwiający ich ewentualne uszkodzenie lub powstawanie braków.

10. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane w czasie rozładunku przez Kupującego i wadliwego składowania towarów przez Kupującego oraz spowodowane niewłaściwym użytkowaniem towarów przez Kupującego, jak również za błędy wykonawcze i projektowe osób trzecich. W szczególności reklamacja nie przysługuje Kupującemu w sytuacjach, gdy:

a) Kupujący lub osoba trzecia użyli towarów niezgodnie z ich parametrami technicznymi lub jakościowymi,

b) Kupujący lub osoba trzecia na własną odpowiedzialność dokonali zmian w towarze, powodując zmianę jego właściwości.   

11. Sprzedający nie ponosi również odpowiedzialności za straty wynikające z nieprawidłowego transportu lub uszkodzenia towarów, które nastąpiły w ramach „odbiorów własnych” realizowanych lub zlecanych przez Kupującego.

12. W przypadku, gdy reklamacja okaże się bezzasadna koszty postępowania reklamacyjnego obciążają w całości Kupującego.

13. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku terminowego uregulowania należności za dostarczone towary bądź za ich część.

14. Akceptując niniejszą procedurę reklamacyjną Kupujący rezygnuje z korzystania z prawa potrącenia swoich roszczeń z należnościami wobec Sprzedającego.

OWS

PEBID

Sypniewo 1/2a

61-327 Poznań

+ 48 536 495 830

kontakt@pebid.eu

Porady i inspiracje

Deski Betonowe

PEBID

BETONOWE DREWNO

instagram fanpage
facebook fanpage

Krążki Betonowe

Donice Miejskie

Palisady Betonowe

Kompostowniki Betonowe

Galeria

Transport

Gwarancja

Kontakt

Polityka prywatności

KONTAKT

Obserwuj nas na:

PRODUKTY

NA SKRÓTY

Schody betonowe

Katalog

Warzywniki Betonowe